Přejít k hlavnímu obsahu

E-cigarette summit 2022 (část 1.)

Je tomu zhruba devět let, kdy se konala ve Velké Británii konference o elektronických cigaretách. Tehdy bylo pozitivní vnímání vapingu, které sice vzniklo na základě poznatků z vědeckých studií, zamítáno a ze situace se dalo předpokládat, že všechno to zkoumání a probírání zapříčiní zákaz vapingových produktů v celém Spojeném království.

Jaký ale nastal obrat. Deset let od chvíle, kdy byl vaping ve velké části světa postaven mimo zákon nebo byl velmi přísně regulován, se právě Spojené království stalo pomyslným světlem na konci tunelu, je to naděje na účinné snižování škod způsobených tabákem a nahrazení kouření cigaret elektronickým vapováním. Velkou zásluhou se podílí E-cigarette Summit, který je významnou událostí, na které se setkávají přední odborníci specializovaného výzkumu, tvůrci politik a další. Pravidelně si předávají výsledky svých výzkumů, debatují o svých názorech a vytváří se zde další podněty ke zkoumání a testování.

 

Věda a její poznatky

Prof. Agrawal z Ústavu plicního zdraví, kde působí jako profesor respiračních věd, velmi dobře shrnul historii Královské lékařské komory (RCP), a to od jejího samotného počátku, který je připisován králi Jindřichu VIII. v roce 1518, až do vydání reportu Kouření a zdraví v roce 1962.

V této zprávě je poprvé kouření tabáku spojeno s různými druhy onemocnění a zároveň jsou v ní navrženy odpovídající návrhy, jak situaci řešit. I přes odpor médií, široké veřejnosti a dokonce i politiků byly stanoveny úplně první pilíře pro kontrolu tabáku. To bylo podnětem k založení organizace Action on Smoking and Health (ASH), jejíž vznik je datován v roce 1971 a od té doby se zasazuje o kontrolu tabáku nejen ve Velké Británii, ale i ve zbytku světa.

Ačkoliv v průběhu let bylo vykonáno nesčetně testů, výzkumů a srovnání, teprve v roce 2015 dospěla Královská lékařská komora k závěru, že by mělo být umožněno využívat elektronické cigarety jako prostředky pro snižování škod způsobených tabákem.

A dnes, 60 let po vydání reportu Smoking and Health, celkové počty kuřáků ve všech věkových kategoriích sice klesá, ale úmrtnost kuřáků i jejich současný počet jsou stále vyjádřeny v příliš vysokých číslech. V roce 2019 zemřelo přes osm milionů lidí v souvislosti s tabákem a podle tehdejších průzkumů byl každý sedmý zúčastněný aktivnim kuřákem. To je samozřejmě způsobeno silnou závislostí jedinců, ale i vysoké zisky tabákových společností, které kuřáky v závislosti podporují, a v neposlední řadě i politika států.

Jednou z hlavních myšlenek kontroly tabáku z roku 1962 byla právě léčba závislosti. Nyní konečně máme e-cigarety k dispozici jako jednu z účinných léčebných metod, která byla ve Velké Británii plně přijata. Tuto skutečnost komplikuje pouze fakt, že tabákové společnosti se nevzdávají a využívají stále nových mediálních forem, aby udržely nebo zvyšovaly popularitu a užívání svých produktů.

Klíčem k úspěchu v oblasti snižování škod způsobených tabákem je spolupráce - společná práce, sdílení dat, zkoumání, inovace, budování důvěry a vzájemná komunikace.

 

Nezávislý přezkum nikotinového vapingu v Anglii: 

Dr. Debbie Robson RMN, PhD, vedoucí lektorka v oblasti snižování škod způsobených tabákem.

Robson začala konstatováním, že vaping není absolutně bezpečný, ale je významně méně zdraví škodlivý než kouření tabáku. Ve své odborné praxi se podrobně věnovala průzkumu hodnot biomarkerů zúčastněných kuřáků a vaperů, kde zcela jasně vyplývá, že jsou hodnoty při vapingu oproti kouení sníženy. Dodala, že úplně nejlepší pro každého jedince je nikoliv pouze nekouřit, ale ani nevapovat, protože vdechování čehokoliv jiného než čistého vzduchu není pro lidský organismus přirozené ani prospěšné. 

Biomarkery jsou skvělým způsobem, jak poukázat na pozitivní vliv na zdraví člověka, který přestal s kouřením tabákových cigaret, ale jejich hodnoty jsou snadno ovlivnitelné například tím, v jaké oblasti každý jedinec dlouhodobě žije. Víme, že kvalita našeho ovzduší má vliv na naše zdraví z dlouhodobého hlediska, působí na naši imunitu, a tak je mírně zavádějící porovnání výsledků lidí žijících v rušném velkoměstě a těch, kteří většinu svého života tráví na venkově obklopeni přírodou.

Ovšem i s přihlédnutím k tomuto lze tvrdit, že srovnání vapingu a kouření jednoznačně dává vapingu palec nahoru. Z průzkumů je navíc již zřejmé, že z krátkodobého a střednědobého hlediska neexistují žádné zásadní obavy z dopadů vapování na lidské zdraví.

vape smoke
 

Příchutě v e-cigaretách

Prof. Maciej L. Goniewicz, profesor onkologie, katedra zdravotního chování, oddělení prevence rakoviny a populačních studií

Otázky veřejného zdraví a regulační výzvy: Goniewicz se zabývá studiem účinků příchutí v necigaretových tabákových výrobcích. V USA je ochucený tabák stále populární, a přestože příchutě mohou zvyšovat toxicitu, cigarety jsou i tak natolik toxické, že přidání jedné chemikálie navíc nemá velký význam. Příchutě jsou však v tomto odvětví velmi účinné z hlediska marketingu.

A co Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS)?

Příchutě mohou hrát významnou roli při přechodu kuřáků a duálních uživatelů výhradně na vaping, zejména při počátečním seznamování s výrobky a při udržování jejich užívání.

V mnoha studiích jsou u drtivé většiny uživatelů nejpoplárnější jiné než tabákové příchutě, na vrcholu pomyslného žebříčku jsou zejména ty ovocné, sladké a bonbónové. Většina těchto příchutí je poměrně netradičních; často pocházejí z potravinářského nebo parfémového průmyslu a vznikají mícháním různých chemických látek.

Poznámka:

V rámci Evropské unie a ve Velké Británii jsou přírodní aromata v e-liquidech zakázána. Na rozdíl od Spojených států však elektronické cigarety a e-liquidy podléhají emisním testům a mnoho výrobců e-liquidů v EU tyto údaje využilo k eliminaci aromat, která by mohla být potenciálně škodlivá.
Výsledky studie: 

Goniewicz testoval několik tisíc výrobků ENDS a zjistil více než 350 různých chemických látek určených k aromatizaci. V průměru bylo ve výrobcích ENDS identifikováno 14 různých aromatických chemických látek, přičemž většina z nich obsahovala látky dráždící dýchací cesty. Některé z nich se však mohou při zahřívání měnit v důsledku chemických reakcí. 

Jaký vliv má používání těchto aromat na požití a vdechnutí? Různá aromata (a různé koncentrace aromat) mohou způsobovat různou míru podráždění dýchacích cest. Zdravotní účinky ochucených ENDS se tedy budou u různých skupin příchutí pravděpodobně lišit. Goniewicz vidí totéž při testování příchutí na buňkách.

Co to znamená pro veřejné zdraví a regulační orgány? Regulace látek určených k aromatizaci je velmi náročná a složitá a vyžaduje skupinu odborníků. Obtížné je také prosazování. Může být založeno na mnoha věcech, včetně látek určených k aromatizaci, složek a deskriptorů výrobků (označování). Nicméně tam, kde došlo k zákazu aromat, byly výsledky smíšené.


 

Absolutní a relativní rizika elektronických cigaret v širším kontextu veřejného zdraví:

Prof. Alan Boobis, OBE, emeritní profesor toxikologie a předseda britského výboru pro toxicitu.

Rychlost, s jakou se nikotin dostává do krevního oběhu, určuje míru uspokojení, což dává rychlosti vstřebávání velkou prioritu u většiny uživatelů. Proto léčba pomocí například nikotinových žvýkaček nepřináší takové uspokojení jako kouření. Zatímco první elektronické cigarety nebyly příliš účinné, zdá se, že moderní zařízení třetí a čtvrté generace se rychlostí dodávky blíží rychlosti cigaret. 

Výpary mohou vypadat děsivě, ale je důležité si uvědomit, že to, co vidíte, je aerosol vznikající odpařováním kapaliny - nikoliv kouř ze spalování pevných látek. Tento aerosol je relativně netoxický, i přestože výsledky dlouhodobé expozice v současné době stále nejsou známy.

Je pravda, že nikotin je návykový a stimuluje centrální nervovou soustavu, ale jeho přítomnost v e-liquidech má svou významnou roli: snížení dodávané dávky nikotinu nebo jeho úplná eliminace by mohlo být spíše kontraproduktivní, protože by se vapeři jednoduše vrátili ke kouření cigaret. 

Toxiny v cigaretovém kouři buď nejsou ve výparech přítomny, nebo jsou přítomny v mnohem nižším množství. Například TSNA (toxické karcinogeny v cigaretách) jsou v dnešních elektronických cigaretách přítomny v mizivě nízkém množství a nitrosaminu (NNK, látka specifická pro tabák) je ve výparech méně než 0,3 % množství zjištěného v cigaretovém kouři. 

Je pravda, že některé toxiny se u uživatelů vyskytují v o něco vyšších koncentracích než u neuživatelů - je však důležité mít na paměti, že přítomnost některých zjištěných toxinů může do jisté míry pocházet z ovzduší a nemusí mít žádnou spojitost s vapováním. Celkově je expozice toxičtějším chemickým látkám velmi nízká až zanedbatelná.

Boobis také diskutoval o příchutích. Je jich mnoho, ale jen několik z nich je hojně používaných. Tato aromata se používají i v potravinářství. Jakmile se dostanou do těla, systémové účinky jsou stejné. Dosavadní důkazy nenaznačují žádné zvláštní obavy v oblasti plic. Některé z nich jsou potenciálními senzibilizátory, ale Boobis neshledává žádné důkazy o tom, že by vapeři byli vystaveni zvýšenému riziku. 

Závěr je, že e-cigarety jsou mnohem bezpečnější, i když je těžké to vyjádřit čísly.

Nejsou bez rizika, proto se nedoporučují jako volba životního stylu, ale pouze jako způsob, jak přestat kouřoit klasické cigarety. Data o vapingu se shromažďují již 10 let, mezera v důkazech se zmenšuje a mezi dlouhodobými vapery nejsme svědky žádné epidemie onemocnění.  

Boobis se dotkl problematiky užívání vapingu mladými lidmi a tvrdil, že řešením problematiky není vaping zakázat (jak jsme viděli v zemích, jako je Austrálie, to se vymstilo), ale řádně ho regulovat.

veřejné zdraví

 

Aktualizace přehledů Cochrane:

Dr. Jamie Hartmann-Boyce, docent a editor Cochrane Tobacco Addiction Group

Cochrane Group provádí studie, které jsou považovány za zlatý standard randomizovaných kontrolních studií.  

Jejich nejnovější aktualizovaná zpráva z listopadu roku 2022 se zaměřuje na zkoumání účinků užívání elektronických cigaret kuřáky s jasným cílem pomoci jim přestat kouřit úplně a nebo alespoň úspěšně přejít na méně škodlivou alternativu.

Klíčová zjištění: 

Nikotinové e-cigarety versus náhradní nikotinová terapie (NRT): Více lidí úspěšně přestalo kouřit při užívání e-cigaret po dobu 6 měsíců nebo déle.

Nikotinové e-cigarety versus nenikotinové e-cigarety: Více lidí přestalo používat nikotinové e-cigarety po dobu 6 měsíců nebo déle. 

Nikotinové e-cigarety versus behaviorální podpora/žádná podpora: Osoby, které používaly nikotinové e-cigarety, měly vyšší míru úspěšného odvykání kouření. 

Další nedávná studie ASH a Úřadu pro zlepšení zdraví a nerovnosti zjistila, že přes 50 % kuřáků, kterým byly e-cigarety poskytnuty jako pomoc při odvykání kouření, je používalo i po 6 měsících nebo déle, přičemž více než 75 % z nich přestalo kouřit úplně. 

 

Lze e-cigarety doporučit těhotným kuřačkám?

Prof. Peter Hajek, ředitel Health and Lifestyle Research Unit, Wolfson Institute of Population Health, Queen Mary University of London

Kouření omezuje prenatální růst a vede k nižší porodní hmotnosti. Existují i další faktory, jako je vysoká míra stresu a užívání léků u kuřaček, které ztěžují posouzení dalších negativních účinků kouření. 

Hajek vedl studii, která srovnávala náhradní nikotinovou terapii (NRT) s elektronickými cigaretami v pozdním těhotenství. Více osob pokračovalo v používání elektronických cigaret než NRT a více osob přestalo používat elektronické cigarety než NRT. Dokonce i ti, kteří s kouřením nepřestali, měli větší pravděpodobnost, že kouření omezí spíše pomocí e-cigaret než pomocí NRT. Nízká porodní hmotnost byla častější ve skupině NRT - ne kvůli NRT, ale proto, že uživatelé e-cigaret častěji přestali kouřit nebo kouření omezili. Výhradní uživatelé také snížili limity nikotinu, ale duální uživatelé zvýšili nikotin - zde je však trochu záhada, kterou je třeba dále zkoumat.

Nejlepší možností je samozřejmě přestat kouřit bez nikotinu, ale kuřákům, kteří to nedokážou, bychom měli doporučit používání e-cigaret.

Summit

ZDROJ