Přejít k hlavnímu obsahu

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). A další související lokální právní předpisy např. 110/2019 Sb.

Společnost Valmont trading s.r.o., IČ 27199207, se sídlem Nuselská 142/9, 140 00 Praha 4, zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103862 (Dále jen “Valmont Trading”) by Vás tímto ráda informovala o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou našich webových stránek.

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní firma: Valmont Trading s.r.o.

IČ:  271 99 207

Sídlo: Nuselská 142/9, 140 00 Praha 4

Zápis v OR: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103862

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese info@provapery.cz

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů, obchodních sdělení a aktualit z webové stránky www.provapery.cz prostřednictvým elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas a registrace k odběru newsletteru na stránce www.provapery.cz

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo z odběru.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, zejména poskytovatelem softwaru společností Cornero Group s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČO: 08912963

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

Ve Valmont Trading přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo vznést námitku.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu info@provapery.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Valmont Trading nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

ÚČINNOST

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 7.5.2021 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.